Relatieonderzoek proefpersoneninformatie

Psychometrisch onderzoek naar de Sexual Modes Questionnaire

MuCes en de Open Universiteit vragen u om mee te doen als proefpersoon in een wetenschappelijke studie omtrent seksueel functioneren. Wij hebben een vragenlijst vertaald waarvoor we mensen zoeken die bereid zijn deze vragenlijst en aanvullende vragenlijsten in te vullen. Meedoen is geheel vrijwillig, wel hebben wij uw toestemming nodig. De toestemming geeft u door het toestemmingsformulier in te vullen en digitaal te ondertekenen mbv uw vinger of een touchpadpen op het touchpad van uw smartphone, tablet of laptop.
Voordat u beslist of u wilt meedoen vragen wij u eerst deze informatiebrief goed door te lezen. Heeft u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen over het onderzoek, dan kan u deze steeds stellen aan de onderzoekers.
Algemene informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek is te vinden op de site van het CCMO

Wie zijn er bij dit onderzoek betrokken?
Dit onderzoek is opgezet door MuCeS, in samenwerking met de Open Universiteit. MuCeS (Multidisciplinair Centrum voor Seksuologie) is een centrum voor seksuologie, gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van vragen en problemen op het gebied van seksualiteit. Hier werken arts-seksuologen en psycholoog-seksuologen die mensen, afhankelijk van hun klacht, behandelen. MuCes is inititaiefnemer van dit onderzoek. Vanuit de Open universiteit is Prof. dr. Jacques van Lankveld betrokken bij dit onderzoek. Seksuologie en seksuele problemen behoren tot zijn specialisaties. Onder zijn supervisie werkt een student in het kader van een afstudeerscriptie (richting klinische psychologie) mee aan dit onderzoek.
Een uitnodiging om mee te doen is te vinden op de afdelingen MuCeS, gynaecologie en urologie van het Máxima Medisch Centrum. Ook worden mensen benaderd via een online oproep op diverse websites en Facebook. 

Voor vragen over het onderzoek, kan u de onderzoekers contacteren: 
Jacques van Lankveld 
Rian Brus
Jacques Maas
Thijs Vlak
onderzoekSMQ@ou.nl

Er is ook een onafhankelijke arts betrokken. Deze arts kan u inlichting en advies geven met betrekking tot het onderzoek. De onafhankelijk arts is niet betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. 
Dr. E. Broers
Tel: 040-8888390

Bij klachten kunt u het beste terecht bij een klachtenfunctionaris van het Máxima Medisch Centrum. Hiervoor kunt u contact opnemen met 040 888 94 81.

Wat is het doel van het onderzoek?

De vragenlijst is bedoeld om onderliggende cognitieve factoren van seksuele problemen in kaart te brengen. Het doel van het onderzoek is onderzoeken of de vertaalde vragenlijst de juiste dingen op een correcte manier meet en zo op een betrouwbare manier de cognitieve factoren van seksuele problemen in kaart brengt in een Nederlandstalige populatie. Dit zou kunnen bijdragen aan het verbeteren van een eventuele behandeling van seksuele problemen. Om dit te onderzoeken hebben we veel mensen nodig, namelijk 193 heteroseksuele mannen én 193 heteroseksuele vrouwen met of zonder problemen in het seksuele functioneren, die de vragenlijst en aanvullende vragenlijsten willen invullen. 

Wat is de opzet van het onderzoek?
Allereerst stellen we u een aantal algemene vragen zoals bv uw leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Hierna volgt een vragenlijst die samengesteld is uit meerdere verschillende vragenlijsten. Het zijn ongeveer 85 vragen die gaan over diverse onderwerpen zoals het seksuele functioneren, gedachten tijdens seksuele activiteit en daarbij ervaren emoties, gevoelens van angst en depressie en over veerkracht. Na 4 weken zullen wij u misschien nog een keer vragen om een gedeelte (ongeveer 30 vragen) nogmaals te beantwoorden. De (anonieme) antwoorden worden 15 jaar bewaard. Dat is verplicht bij dergelijk onderzoek. De looptijd van het huidige onderzoek bedraagt 2 jaar. Als in deze periode niet voldoende mensen de vragenlijst invullen wordt het onderzoek beëindigd en zullen de antwoorden die wel zijn verzameld niet gebruikt worden.
Door de aard van de vragen is het mogelijk dat u op momenten negatieve emoties ervaart zoals bv gevoelens van verdriet of schaamte. Mocht u deze gevoelens ervaren dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met MuCeS (040 888 60 50), waarbij in overleg wordt gezocht naar een passende oplossing mocht u daar behoefte aan hebben. Mocht u toch niet meer willen deelnemen dan kunt u tijdens het invullen op ieder moment stoppen met het invullen van de vragen zonder hiervoor een reden op te geven. Alle antwoorden zijn anoniem en dus niet naar een persoon te herleiden.
Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch-Ethische ToetsingsCommissie van het ziekenhuis Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. Die goedkeuring was nodig omdat dit onderzoek valt onder medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Een Medisch-Ethische Toetsingscommissie beoordeelt onderzoek dat valt onder de wet WMO (Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen). De commissie telt een groot aantal commissieleden, deskundigen op het terrein van medisch wetenschappelijk onderzoek met verschillende achtergronden en disciplines. 
Voor dit onderzoek hoefde geen proefpersonenverzekering te worden afgesloten, omdat dit onderzoek alleen maar uit vragenlijsten bestaat (anders dan bijvoorbeeld bij het uitproberen van geneesmiddelen).

Hoe kan u zich aanmelden voor dit onderzoek?
We vragen u het toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit doet u door met uw vinger of een touchpadpen de handtekening te schrijven op het touchpad van uw tablet, smartphone of laptop en daarna op de knop verzenden te klikken. Wij mogen uw antwoorden alleen gebruiken als u dit toestemmingsformulier ondertekend heeft en alleen mensen die toestemming geven kunnen de vragenlijst invullen. Vul op het toestemmingsformulier uw emailadres in, u ontvangt dan per mail een link waar u een eigen anoniem gast-account wordt toegewezen welke toegang geeft tot de online vragenlijst.

Wanneer u het toestemmingsformlier ondertekend heeft ontvangt u een kopie hiervan als pdf per email. Het is mogelijk dat deze email in uw spam terecht komt!

Wilt u verder nog iets weten?
Indien u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen heeft over het onderzoek, kan u de onderzoekers contacteren:

Jacques van Lankveld 
Rian Brus
Jacques Maas
Ellen Martens
onderzoekSMQ@ou.nl